Õppekava

Rae Eelkooli õppekava ”Eelkooliealiste laste arendusring”

1. Õppe eesmärgid

Õppetegevuse eesmärgiks on lapse vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng, mille tulemusel arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused ning kujuneb valmisolek kooliks. 

2. Õppeaja kestus

 • Õppetöö kestab ajavahemikus 1. oktoober kuni 1. mai.
 • Õppetöö toimub kord nädalas.
 • Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu.

3. Õpingute alustamise tingimused

 • Eelkooli võetakse vastu 5-7 aastaseid lapsi.
 • Lapse registreerimine eelkooli toimub seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) taotluse alusel.
 • Eelkoolis õppimine on õpilastele tasuline.

 4. Õppeainete loend ja maht

 • Õppetöös lõimitakse keeleliste osaoskuste, matemaatika ja käelise arengu tegevused.
 • Õppeained, mida lõimitakse:
  • keel ja kõne;
  • matemaatika;
  • käeline tegevus.
 • Käesoleva õppekava järgi õppides on nimetatd õppeained õppijatele kohustuslikud.
 • Õppeperioodis on 26 nädalat, nädalas üks õppepäev.
 • Õppetöö nädalamaht on 3 tundi. Üks õppetund kestab 25 minutit. Tundidevaheline mängu- ja puhkuseaeg on 10 minutit.

5. Ainekavad

Kõigi õppeainete teemasid käsitletakse lõimitult, arvestades laste ealist arengut.

5.1 Keel ja kõne

5.1.1. Õppetegevuse eesmärgid

Õppetegevuse eesmärgiks on, et laps:

 • tuleb toime igapäevases suhtlemises;
 • kasutab kõnes õiget hääldust ja sobivaid keelelisi vorme;
 • tunneb huvi lugemise ja kirjutamise vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused.

5.1.2 Õppesisu

Õppetegevuse teemad:

 • hääldamine;
 • sõnavara;
 • kuulamine;
 • jutustamine;
 • suhtlemine;
 • lugemine;

5.1.3 Õpitulemused

Õppetegevuse tulemusel laps:

 • tuleb toime nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega suhtlemisel;
 • saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida;
 • suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda;
 • jutustab pildi, kuuldud teksti või oma kogemuse alusel;
 • tunneb tähti ja veerib kokku 1–2-silbilisi sõnu;
 • tunneb kirjapildis ära mõned sõnad;
 • kirjutab joonistähtedega 1–2-silbilisi sõnu.

5.2 Matemaatika 

5.2.1 Õppetegevuse eesmärgid

Õppetegevuse eesmärgiks on, et laps:

 • rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel;
 • võrdleb esemete hulki;
 • järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;
 • teab ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;
 • näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.

5.2.2 Õppesisu

Õppetegevuse teemad:

 • hulgad;
 • arvude loendamine;
 • 5 piires liitmine ja lahutamine;
 • geomeetrilised kujundid.

5.2.3 Õpitulemused

Õppetegevuse tulemusel laps:

 • jaotab esemeid kahe erineva tunnuse järgi;
 • võrdleb hulki, kasutades mõisteid rohkem, vähem, võrdselt;
 • teab arvude 1–12 järjestust ja tunneb numbrimärke ning oskab neid kirjutada;
 • liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb märke + , –, =;
 • koostab kahe esemete hulga järgi matemaatilisi jutukesi;
 • järjestab kuni viit eset suuruse järgi (pikkus, laius, kõrgus jm);
 • leiab erinevate kujundite hulgast ringi, kolmnurga, ristküliku, ruudu ning kera ja kuubi, kirjeldab neid kujundeid.

5.3 Käeline tegevus 

5.3.1 Õppetegevuse eesmärgid

Õppetegevuse eesmärgiks on, et laps:

 • tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 • kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;
 • kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt.

5.3.2 Õppesisu

Õppetegevuse teemad:

 • mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul;
 • objekti kujundamine, objektile esteetilise lisaväärtuse andmine.

5.3.3 Õpitulemused

Õppetegevuse tulemusel laps:

 • leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning kujutab ümbritsevat vabalt valitud viisil;
 • väljendab joonistades meeleolusid ja fantaasiaid;
 • keskendub alustatud tegevusele ja loob oma kunstitöö;
 • kirjeldab oma töid, nende värve ja meeleolu.

 6. Lapse arengu hindamine

 • Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.
 • Vanemad saavad lapse arengust esmast tagasisidet jooksvalt õppetöö käigus.
 • Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.

7. Eelkooliealiste laste arendusringi lõpetamine 

 • Eelkooliealiste laste arendusringis on üks õppeperiood.
 • Eelkooliealiste laste arendusringi õppekava läbimise kohta saab laps tunnistuse, kui ta on osalenud vähemalt 75% õppetundidest.

8. Kooli õppekava uuendamine ja täiendamine

 • Kooli õppekava muudatused kehtestab kooli pidaja.